Het online en offline platformSamen werken aan een duurzaam, gezond en veilig Brabant!

Klimaatmanifest ook voor een gezonder Brabant

De provincie heeft samen met een aantal Brabantse gemeenten en waterschappen een klimaatmanifest opgesteld. Degenen die het manifest onderschrijven, laten zien dat ze het klimaat een belangrijk onderwerp vinden en dat ze het eens zijn met de tien ambities die in het manifest zijn opgenomen.

“Op wijkniveau werken we als overheden samen met inwoners en bedrijven om de leefomgeving klimaatbestendig en gezond te maken. Naast het ‘ontharden’ en ‘vergroenen’ zetten we in op sociale innovatie: wat kan de maatschappij zelf bijdragen om een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving te creëren? We maken plekken waar men graag verblijft en die uitnodigen tot bewegen.” Zo luidt punt 8 uit het klimaatmanifest dat op 4 juni onderwerp van gesprek is tijdens de Klimaattop Zuid in Breda.

Klimaatmanifest

De provincie heeft samen met een aantal Brabantse gemeenten en waterschappen een klimaatmanifest opgesteld. Het manifest roept onder meer op om meer schone energiebronnen te gebruiken in plaats van fossiele brandstoffen, de uitstoot van CO2 te verminderen en grondstoffen zoveel mogelijk te hergebruiken. Ambitie 8 legt het verband tussen het nemen van klimaat-maatregelen en het werken aan een gezonder Brabant.

Doe mee! Klimaattop Zuid op 4 juni

De initiatiefnemers roepen op om het manifest te ondersteunen en zich aan te sluiten bij Klimaatstroom Zuid. (hieronder de link naar Klimaatstroomzuid.nl) Op 4 juni wordt in Breda de Klimaattop Zuid gehouden waarmee overheden, wetenschappers en ondernemers uit de drie zuidelijke provincies hun krachten willen bundelen op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze dag.

Meer informatie: Martine Kreuger
E-mail: MKreuger@brabant.nl

Opgave: www.klimaatstroomzuid.nl
E-mail: info@klimaatstroomzuid.nl

0  reacties